Candidats que surten

Durada de la mobilitat : De 3 a 5 mesos en funció de les destinacions

Dates de mobilitat: Semestre 1 del 3er any de la fomació« Batx+5 – Mànager de Sistemes Informàtics i de Robòtica»

Com podeu postular:

 • Una reunió d’informació; al mes de novembre
 • Pre-inscripció via claudine.servat@imerir.com ; al desembre
 • Selecció dels candidats pel consell pedagògic; al mes de març
 • Tramesa d’un correu a les empreses per validació (NB – el correu enviat a les empreses dispensa  pas els aprenents d’una concertació prèvia amb llurs directors que donaran suport en el projecte de mobilitat) ; al mes de maig
 • Inscripció en els establiments de mobilitats acceptats ; entre maig i juny

Criteris d’eligibilitat:

 • Els candidats amb una mobilitat Erasmus han de ser desencarregats de tota obligació de recuperació dels mòduls de cursos a l’IMERIR abans de la sortida.
 • Els candidats sotmesos a unes sessions de recuperació de mòduls al mes de setembre han de participar a aquestes sessions abans de la sortida o organitzar en concertació amb els professors les modalitats de recuperació.

IMERIR n’organitza pas de selecció dels candidats en el nivell de la llengua anglesa. Però cal notar que alguns associats exigeixen un nivell mínim a l’inscripció.

 • Els protocols d’accord amb els nostres associats preveuen un numerus clausus de les candidatures ; totes les seleccions de destinacions no poden ser sempre satisfetes. IMERIR proposa doncs unes reorientacions en concertació amb els candidats.

Formalitats i programes d’estudis en les Universitats associades disponibles al: Moodle – rúbrica Erasmus (https://e-learning.imerir.com/course/view.php?id=625)

Procediment de candidatura, 4 documents a enviar a claudine.servat@imerir.com :

 • Contracte d’estudis a completar (format PDF ODT DOC)
 • Currículum Vitae (format PDF ODT DOC)
 • Carta de motivació
 • Butlletí de notes (Imerir)

Validació del sojorn Erasmus+

 • IMERIR demanda la validació de 30 ECTS
 • Si els 30 ECTS no són pas validats, unes recuperacions seran obligatòries i previstes a la tornada a IMERIR.
 • La validació de crédits ECTS pot ser efectiu al moment de la recepció dels butlletins de notes – Transcripts of records

Informacions pràctiques:

 • Beques Erasmus – Les mobilitats Erasmus són parcialment cobertes per una beca prevista en un contracte financer (conveni) definit per la comissió europea i l’agència francesa que la representa.
 • Allotjament- Cada universitat associada disposa del seu despatx d’ajuda a l’allotjament, a partir del moment la vostra inscripció, rebeu informacions que concerneix l’allotjament.