Programa pedagògic detallat

Mànager de Sistemes Informàtics i de Robòtica

Aquesta pàgina segueix els detalls dels cursos per any i per a cada pol d'ensenyament
 

Pol informàtic

 • Algorítmica
 • Llenguatge C
 • Sistemes d'explotacions i xarxes
 • Enginyeria i llenguatges WEB
 • Concepció objecte i UM
 • Llenguatge Java
 • Bases de dades
 • Teoria dels Grafs
 • Gramàtica i automats

Pol robòtic

 • Descoberta del FabLab
 • Bases de l'automàtic
 • Teoria de la robòtica
 • Introducció a la Robòtica Industrial
 • Introducció a la Robòtica de Serveis
 • Introducció a la Robòtica Humanoide
 • Modelització 2D
 • Bases matemàtiques
 • Sistemes embarcats temps real

Pol Management

 • Comunicació
 • Estadístiques i Probabilitats
 • Simulació i Gestió d'Empreses
 • Anglès
 • Metodologia de gestió de projecte basada en PMI
 • Estructures jurídiques de les empreses
 • Mercats públics

Pol informàtic

 • Introducció a l'Intel-ligència artificial
 • Llenguatge C++
 • Llenguatge C avançat
 • Lògica proposicional

Pol robòtic

 • Sistemes embarcats temps real avançat
 • ROS, Robot Operating System
 • Tractament de les imatges i del senyal
 • Introducció a OpenCV
 • Modelització 3D
 • Infografia i CAO

Pol management

 • Metodologia avançada de gestió de projecte basada en PMI
 • Simulació de projecte
 • Enginyeria de programes i cicle de vida del producte
 • Anglès
 • Seminari creació d'empresa
 • Descoberta del BusinessLab

Carrera individualitzada Smart applications

 • Calculabilitat i complexitat
 • Optimització i Meta-heuristica
 • Raonament automàtic i sistemes experts
 • Aprenentatge
 • Representació dels conèixements

Carrera individualitzada Robòtica i noves Bases d'innovacions

 • Estudi i definició dels us del robot
 • Concepció mecànica i CAO
 • Selecció materials i programes
 • Prototipatge
 • Modelització i simulació
 • Muntatge i combinació
 • Lleis de comanda
 • Programació del robot
 • Entrega del robot

Carrera individualitzada Smart objectes i Cloud

 • Infraestructures distribuïdes
 • Solucions de programes pel Cloud
 • Desenvolupar solucions IoT
 • Multi-agents
 • Fonamentals dels protocols de xarxes
 • Desplegament i Manteniment Cloud
 • Garantir la confidencialitat de les dades per les xifres
 • Criptografia
 • Aspectes ètics i jurídics

Carrera individualitzada Seguretat informàtica de les industries Conectades

 • Seguretat informàtica de les infraestructures de sistemes i de xarxes
 • Seguretat dels mòbils, del Cloud i de l'IoT
 • Seguretat de les dades
 • Gestió de projecte, mètodes i cultura ciberseguretat

Pol informàtic

 • Projecte d'integració informàtic
 • Conferències

Pol robòtic

 • Projecte d'integració robòtic
 • Conferències

Pol management

 • Projecte d'intégració management
 • TOEIC
 • Projecte Voltaire
 • Conferències

Carrera individualitzada

 • Projecte d'integració Smart applications
 • Projecte d'integració Smart objectes i Cloud
 • Projecte d'integració Robòtica i noves Bases d'innovacions
 • Projecte d'integració Seguretat informàtica de les industries connectades